Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gedane offertes en op door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met de opdrachtgever, hierna te noemen opdrachtgever.

Werknemers of hulppersonen van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst

2.1          Offertes behelzen nimmer een aanbod, dat bij aanvaarding tot de totstandkoming van een overeenkomst leidt, doch een uitnodiging om naar aanleiding daarvan in onderhandeling te treden. Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs is te allen tijde gerechtigd door haar uitgebrachte offertes in te trekken en/of te wijzigen, indiende geldigheidsduur van de offerte is verstreken.

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs en de opdrachtgever. Wijziging van een overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever kan slechts geschieden door schriftelijke aanvaarding daarvan door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs. Bij wijziging van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever vergoedt de opdrachtgever aan Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs de daarmee gepaard gaande (meer)kosten.

2.2          De met Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gesloten overeenkomsten leiden voor Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs verlangd kan worden.

2.3         Als Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs voor de uitvoering van een met Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

2.4         Voor zover Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

2.5         Door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

2.6         Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst.

Artikel 3 – Prijzen

Alle door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 4 – Annuleringsvoorwaarden

4.1         Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

4.2         Annulering dient schriftelijk te geschieden.

4.3         Bij annulering is deelnemer annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen:

 • bij annulering langer dan binnen 5 werkdagen vóór aanvang van de training 75% van de hoofdsom,
 • bij annulering binnen 5 werkdagen vóór aanvang van de training 100% van de hoofdsom.

Artikel 5 – Betaling en zekerheden

De opdrachtgever is verplicht het haar gefactureerde binnen 14 dagen na factuurdatum op een van de bankrekeningen van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs te voldoen.

Nalatigheid van de opdrachtgever terzake van het afnemen van zaken of het Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

Indien de opdrachtgever op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval worden alle verplichtingen van de opdrachtgever jegens Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar -ongeacht of Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs terzake betalingsverplichtingen reeds heeft gefactureerd- en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs geleden en te lijden schade.

Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente verschuldigd over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend. De verschuldigde rente wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in art. 6:119 lid 2 BW.

Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de opdrachtgever, met een minimumbedrag van € 250,00.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken om zekerheid te stellen voor de door de opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst te verrichten betalingen. Indien een verzochte zekerheidsstelling niet binnen de daartoe door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gestelde (redelijke) termijn wordt verstrekt en/of indien niet binnen de vervaltermijn van een factuur door de opdrachtgever volledig is betaald, is Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever de uitvoering van de betreffende overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte -zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst- op te schorten en/of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs op betaling van het reeds gepresteerde en op schadevergoeding. Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs, is geen restitutie meer mogelijk.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

De leden van dit artikel zijn van toepassing in de volgorde van hun vermelding, en voor zover mogelijk tevens cumulatief.

6.1

Algemeen

 1. De aansprakelijkheid van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs is beperkt tot de door de opdrachtgever geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs.
 2. Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (gebruik van) door de opdrachtgever verstrekte (gebrekkige) materialen, (onjuiste en/of onvolledige) gegevens en/of documenten.
 3. Voor zover schade door de aansprakelijkheidsverzekering van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs beperkt tot het bedrag van de verzekeringsuitkering.
 4. De aansprakelijkheid van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs is voorts beperkt tot het bedrag gelijk aan de op grond van de betreffende overeenkomst aan de opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. Indien en voor zover de in het vorige lid bedoelde overeenkomst leidt tot (regelmatige) facturen over een periode van langer dan drie maanden, zal Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs nimmer meer verschuldigd zijn aan de opdrachtgever dan de over de laatste drie maanden voorafgaande aan de tekortkoming van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs die tot de schade heeft geleid, aan de opdrachtgever ingevolge de betreffende overeenkomst gefactureerde bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 6. De aansprakelijkheid van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs voor schade als gevolg van fouten van een door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs en/of de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derde is beperkt tot zover als de derde Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs effectief vrijwaart, waarbij Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs al wat zal doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, waaronder het medewerking verlenen aan de opdrachtgever, om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te verkrijgen van de betreffende derde.
 7. De totale aansprakelijkheid van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs is beperkt tot een bedrag van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro), behoudens de totale aansprakelijkheid van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken, die is beperkt tot € 1.000.000,00 (zegge:  één miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Beperkingen
Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel is Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs niet aansprakelijk:

 1. voor niet-rechtstreekse, indirecte schade waaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 2. voor enige schade, indien Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs niet binnen 10 werkdagen nadat de opdrachtgever van de schadeveroorzakende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen daarvan schriftelijk door de opdrachtgever op de hoogte is gesteld;
 3. voor schade, indien en voor zover de schade is gedekt door een door de opdrachtgever gesloten verzekering; voor schade als gevolg van fouten in enig ontwerp of in tekst of gegevens, indien de opdrachtgever het betreffende ontwerp, de betreffende tekst of gegevens heeft goedgekeurd, dan wel indien de opdrachtgever door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs in de gelegenheid is gesteld daarover een controle uit te voeren, maar daarvan heeft afgezien;
 4. en evenmin voor schade als gevolg van beschadiging, verlies of vernietiging van materialen of gegevens die aan Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Beëindiging aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs vervalt door het verloop van één jaar te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs in ieder geval vervalt door verloop van één jaar te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

Beperkende voorwaarden

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, om kopieën van de door hem verstrekte gegevens en materialen ten behoeve van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs beschikbaar te houden tot de uitvoering van de betreffende overeenkomst geheel is voltooid. Indien de opdrachtgever de in het vorige lid genoemde verplichting niet nakomt, kan Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het wel nakomen van die verplichting niet zou zijn opgetreden.

6.2         Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Artikel 7 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de opdrachtgever rustende verplichtingen.

In het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs voor schade van nabestaanden door het derven van levensonderhoud als bedoeld in artikel 6:108 BW, voor zover die schade het gevolg is van letsel van werknemers van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs en/of overige bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken personen, opgelopen bij de uitvoering van die overeenkomst, zodanig dat daarvan de dood het gevolg is.

De opdrachtgever vrijwaart Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs voorts ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een overeenkomst, voor zover de betreffende aanspraken zouden zijn beperkt/uitgesloten indien Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs zich tegenover die derden op de beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid ingevolge deze voorwaarden zou kunnen beroepen indien die derden als opdrachtgever de betreffende overeenkomst met Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs hadden gesloten.

Onder derden als bedoeld in het vorige lid worden onder meer begrepen personeel in dienst van de opdrachtgever en andere (rechts)personen waarvan de opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik maakt.

Artikel 8 – Schadeclaims derden

De opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de opdrachtgever en/of de derde Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs (mede) aansprakelijk kunnen of zullen stellen, Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.

De opdrachtgever zal dergelijke schadeclaims slechts afwikkelen in overleg met Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs (die hiermee geen aansprakelijkheid erkent) op straffe van verval van de aanspraken van de opdrachtgever jegens Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs.

Artikel 9 – Klachten

Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gedane of niet gedane leveringen of werkzaamheden of op facturen, moeten bij Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs binnen 8 dagen na de uitvoering van de opdracht schriftelijk worden ingediend. De betreffende klacht wordt verwerkt conform het klachtenreglement waar u dan een exemplaar van ontvangt.

Artikel 10 – Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Indien Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

Indien Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, langer dan drie maanden verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs door haar eigen leveranciers – om welke reden ook- niet tot levering in staat wordt gesteld.

Als Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs om één van bovenstaande redenen de overeenkomst annuleert, krijgt de opdrachtgever het betaalde bedrag terug.

Artikel 11 – Ontbinding

Onverminderd de overige bepalingen in de algemene voorwaarden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening daarvan.

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs geleden en te lijden schade.

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gesloten, overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever of diens overlijden, is Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, (en het door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen  zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs geleden en te lijden schade.

Een gelijke bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als omschreven in lid 3 van dit artikel met dezelfde gevolgen als daar omschreven heeft Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs, indien door de opdrachtgever danwel één van zijn werknemers of hulppersonen voor het sluiten van de overeenkomst of tijdens de duur van de overeenkomst enig voordeel, hoe ook genaamd of van welke aard ook, is of wordt aangeboden of verschaft aan één van haar werknemers of hulppersonen alsmede indien in strijd met het in artikel 1. bepaalde gehandeld wordt.

Artikel 12 – Geheimhouding en concurrentiebeding

Partijen verplichten zich zowel vóór en gedurende het bestaan van de overeenkomst alsook nadat de overeenkomst om welke reden dan ook zal zijn geëindigd, op geen enkele wijze aan welke derde dan ook enige mededeling te doen van gegevens betreffende bedrijfsaangelegenheden van de andere partij in de ruimste zin des woords, alsook gegevens betreffende de onderneming en de klanten danwel het bestaan, de aard en de inhoud van de (concept)overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij wiens gegevens het betreft. Indien enige partij handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde zal hij aan de andere partij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding en direct opeisbare, niet voor korting of verrekening vatbare, boetesom verbeuren van € 5.000,00, onverminderd het recht van laatstbedoelde partij om naast de hiervoor bedoelde boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Het is opdrachtgever in principe niet toegestaan tijdens of binnen zes maanden na uitvoering van de opdracht rechtstreeks en/of middellijk een dienstverband en/of zakelijke werkrelatie aan te gaan met de bij de uitvoering van de opdracht betrokken werknemer(s) van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs, ongeacht of deze werknemers met Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs een vast dienstverband hebben of dat deze werknemers slechts voor de duur van de opdracht door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs zijn aangetrokken, op verbeurte van een boete van € 500,00 per overtreding alsmede € 250,00 per dag voor iedere dag dat de werkzaamheden c.q. het dienstverband, c.q. de zakelijke werkrelatie met de voormalige werknemer van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs voortduurt, onverminderd het recht van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs, naast de boete de werkelijk geleden schade te vorderen. Het is opdrachtgever uitsluitend gerechtigd binnen de eerder vermelde termijn een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de werknemer(s) van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs tegen een nader te bepalen overnamesom. De geheimhouding van Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs naar derden is niet van toepassing voor zover deze gegevens al bekend waren voor aanvang van de werkzaamheden of redelijkerwijs verworven hadden kunnen zijn vanuit openbare informatiebronnen.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten.

De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 14 – Persoonsregistratie

Door het aangaan van een overeenkomst met Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs wordt aan Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs uitsluitend gebruiken voor haar eigenactiviteiten. Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Artikel 15 – Geschillen

Op alle met Jamie Boeijen Trainingscentrum Stal Tilburgs gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, behoudens die ten aanzien waarvan de Kantonrechter absoluut bevoegd is, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.